Procedura wydawania duplikatów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

karty rowerowej, świadectwa szkolnego

i pobierania opłat za te czynności

w Szkole Podstawowej w Jugowie.

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

I.         Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty oryginału  legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły : www.spjugow.szkolnastrona.pl
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcia legitymacyjne ( nazwisko i imię, data urodzenia, miejsce zamieszkania ) oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę  w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenie własnoręczności podpisu, tj. 9 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

II .       Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem ( podaniem ) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ( nazwisko i imię, data urodzenia, miejsce zamieszkania ).
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

III.      Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz  określeniem:

- rodzaju świadectwa ( ukończenia szkoły/klasy ),

- roku ukończenia szkoły/klasy.

Załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły: www.spjugow.szkolnastrona.pl

 1. Do wniosku należy dołączyć dowód  opłaty skarbowej.
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa  szkolnego pobiera  się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
 3. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
 4. Duplikat wystawia sie na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu  zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 5. Duplikat zawiera:

- wyraz “Duplikat “ - na pierwszej stronie u góry,

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

- pod tekstem ( na drugiej stronie ) nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły,

- pieczęć urzędową.

 1. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
 2. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 3. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres .
 4. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiany ponownie.

IV.     Powyższe opłaty należy wnosić  na konto  wskazane przez dyrektora  szkoły.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr  5/2006 z dnia  18.10.2006 r. z mocą od 1 stycznia 2007 r.

PLIKI DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

NA GÓRĘ