Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego 2018 /2019

 

 

 

mgr Marzanna Mikołajek

przedszkole i klasy I - V

/budynek A/

mgr Justyna Tyszka

klasy VI-VII i gimnazjalne

/budynek B/

Poniedziałek

  8.00 - 10.30  Przedszkole

10.30 - 12.30

9.40 - 12.40
Wtorek

8.00 - 9.50

10.50 - 11.30

11.40 - 13.40

Środa  10.30 - 11.30

 11.40 - 13.40

Czwartek 10.00 - 12.30

7.30 - 8.00

11.30 - 13.30

Piątek 11.30 - 12.30

9.45 - 13.15

 

A - budynek  główny (klasy I - V)

B - budynek górny (klasy VI-VII i gimnazjalne)

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowej Rudzie.

 

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, że jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:


1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły
i placówki;


2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;


3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;


4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;


5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;


6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;


7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:


a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,


b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

NA GÓRĘ